Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Aktualni razpisi

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Datum objave: 23. 7. 2020
Rok za prijavo: 31. 12. 2024 do 23.59
Področje: Gozdarstvo
Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: 31. 12. 2023
Področje: Krediti
Krediti v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 EUR z dobo kreditiranja od 1 do 10 let.

Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Krediti
Kredit v višini od 30.000,00 do 10.000.000,00 EUR.

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Posojila
Kredit v višini od 10.000,00 € do 10.000.000,00 €. Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.

Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Posojila
Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Financiranje 100 % upravičenih stroškov, z vključenim DDV.

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Financiranje
Program omogoča dve obliki financiranja: konvertibilno posojilo ali naložbo v lastniški kapital.

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Področje: Posojila
Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Področje: Urban razvoj
Cilj je podpreti urbani razvoj in revitalizacijo degradiranih urbanih površin v mestih.

Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Posojila
Cilj je podpreti razvoj, raziskave in inovacije podjetja in omogočiti nadaljnje uspešno delovanje tudi v času epidemije COVID-19.

Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Posojila
Cilj je podjetjem omogočiti poslovanje tudi v spremenjenih razmerah, nastalih kot posledica epidemije COVID-19.

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Področje: Urban razvoj
Cilj je podpreti urbani razvoj in revitalizacijo degradiranih urbanih površin v mestih.

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Področje: Energetska prenova
Cilj je podpreti celovite energetske prenove javnih stavb ter s tem prispevati k pozitivnim spremembam v porabi energije v vseh sektorjih.

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Področje: Lokalni razvoj
Skupna spletna stran projektov za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja.

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva

Datum objave: 13. 9. 2021
Rok za prijavo: Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.
Področje: Ohranitev delovnih mest in poslovnega subjekta
Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje...

Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020

Datum objave: 20. 9. 2021
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Nepovratna sredstva za ribiče.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike.

REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Datum objave: 20. 9. 2021
Rok za prijavo: 31. 03. 2023
Področje: Celostno vrednotenje okoljskih vplivov.
Namen vavčerja je MSPjem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA - Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka

REVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Datum objave: 20. 9. 2021
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini.
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oziroma storitev, vse...

REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Datum objave: 20. 9. 2021
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji).
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi...

REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Datum objave: 11. 10. 2021
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Digitalizacija.
Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Datum objave: 8. 12. 2021
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Ribištvo.
Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z...

Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost

Datum objave: 17. 1. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev za operacijo oziroma najkasneje do 31.12.2023 do 10.00.
Področje: Energetsko učinkoviti sistemi.
Predmet javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornost

Datum objave: 17. 1. 2021
Rok za prijavo: 31. 12. 2023 do 10.00
Področje: Investicije v vodovodne sisteme
Zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode. Izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih...

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

Datum objave: 7. 3. 2022
Rok za prijavo: 31. 12. 2022 do 12.00
Področje: Obnova gozda.
Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov...

REVAV-16 -Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Datum objave: 6. 4. 2022
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Vavčerji.
Uvajanje digitalnega marketinga v socialnih podjetjih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Datum objave: 5. 5. 2022
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Ribištvo.
Namenjen je naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni...

Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Datum objave: 16. 5. 2022
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Ribištvo.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Datum objave: 16. 5. 2022
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Klasična akvakultura.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih...

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Datum objave: 25. 3. 2022
Rok za prijavo: Roki za oddajo vlog so 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024.
Področje: Predelava ali obdelava lesa oziroma trajnostna gradnja.
Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo...

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

Datum objave: 16. 9. 2022
Rok za prijavo: SKLOP I: 2. rok: 16. 2. 2023, 3. rok: 15. 6. 2023, 4. rok: 15. 11. 2023 , 5. rok: 15. 3. 2024; SKLOP II : 1. rok: 15. 11. 2022, 2. rok: 15. 4. 2023, 3. rok: 15. 9. 2023, 4. rok: 15. 1. 2024, 5. rok: 15. 4. 2024
Področje: Poslovanje.
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020

Datum objave: 26. 9. 2022
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Ribištvo.
Dodelitev nepovratnih sredstev za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo...

5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Datum objave: 11. 11. 2022
Rok za prijavo: 15. 2. 2023 do 14.00
Področje: Kmetijstvo.
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru podukrepa Podpora za pilotne projekte ter za razvoj...

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Datum objave: 25. 11. 2022
Rok za prijavo: 03. 02. 2023 do 14.00
Področje: Kmetijstvo in gozdarstvo
Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa

Datum objave: 06. 12. 2022
Rok za prijavo: Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023 oziroma do porabe sredstev.
Področje: Raziskave in inovacije
Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije...

Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027

Datum objave: 19. 12. 2022
Rok za prijavo: Prvi rok za predložitev vlog je 28. februar 2023 ob 12. uri.
Področje: Čezmejno sodelovanje.
Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je: zmanjšanje teritorialnih razlik v čezmejni regiji,...

Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

Datum objave: 23. 12. 2022
Rok za prijavo: 7. 4. 2023 do 23.59
Področje: Gradnja objektov.
Sofinancira se gradnja (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela), zunanja ureditev in oprema objektov, ki bodo grajeni kot manjše samostojne bivalne enote v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi,...

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti

Datum objave: 23.12.2022
Rok za prijavo: 18. 11. 2024 do 23.59
Področje: Celovita prenova stavb.
Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki...

10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Datum objave: 30. 12. 2022
Rok za prijavo: 18. 4. 2023 do 14.00
Področje: Kmetijski proizvodi.
Cilja podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Datum objave: 30. 12. 2022
Rok za prijavo: 3. 4. 2023 do 23.59
Področje: Turizem.
Cilji javnega razpisa so trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo javne turistične infrastrukture ter izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti...

Prilagoditev Javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti

Datum objave: 6. 1. 2023
Rok za prijavo: 23. 2. 2023 do 12.00
Področje: Znanost.
Namen javnega razpisa je na ravni države Slovenije vzpodbuditi in podpreti Javne raziskovalne organizacije (JRO), kamor spadajo Javni visokošolski zavodi (JVZ) in Javni raziskovalni zavodi (JRZ) ter...

Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov

Datum objave: 13. 1. 2023
Rok za prijavo: 13. 1. 2025 do 23.59
Področje: Energetsko učinkoviti sistemi.
Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo v stavbah, ki so sicer že energetsko...

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini (v nadaljevanju: JP1–FRANKFURT-MOBILNOST–2023)

Datum objave: 13. 1. 2023
Rok za prijavo: 31. 8. 2023
Področje: Mobilnost.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov mobilnosti avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali...

REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe II

Datum objave: 20. 1. 2023
Rok za prijavo: 2. 3. 2023 do 13. ure
Področje: Informacijsko komunikacijska tehnologija.
Predmet javnega razpisa je nakup strojne IKT ter nakup ali najem programske IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe za vzpostavitev sodobnih učilnic v skladu s Seznamom...

JAVNI RAZPIS ZA IZDAJO PREDSTAVITVENIH KATALOGOV V TUJIH JEZIKIH (projekt »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

Datum objave: 20. 1. 2023
Rok za prijavo: 20. 2. 2023
Področje: Predstavitveni katalogi.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje katalogov založb in avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer katalogov knjižnih del s področja leposlovja, humanistike...

JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO VZORČNIH PREVODOV DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJIH JEZIKIH (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) (JR9–FRANKFURT-VP–2023)

Datum objave: 20. 1. 2023
Rok za prijavo: 20. 2. 2023
Področje: Prevod.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave vzorčnih prevodov del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja in humanistike za odrasle, otroke...

5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Datum objave: 27. 1. 2023
Rok za prijavo: 12. 5. 2023 do 14.00
Področje: Kmetijstvo.
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Vir: https://eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni