Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu

Status: veljaven

Območje OPPN je locirano ob vstopu v naselje Drenovec iz zahodne strani, ob regionalni cesti R1-218, na odseku 1214 Kanižarica-Vinica in zajema zemljišče s parcelno št. 890, 889/13 (del), 889/14 (del) in 889/6, vse k.o. 1563 Vinica. Območje OPPN meri cca. 3.400 m². Gre za območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo SKs - površine podeželskega naselja s kmetijami in stanovanjskimi hišami. Območje je del enote urejanja prostora DRE_2, na jugu pa meji na območje DRE_10.

S tem OPPN se na območju dela naselja Drenovec načrtuje ureditev:

  • območja za gradnjo poslovno-proizvodno-stanovanjskega objekta,
  • urbane opreme,
  • zelenih površin,
  • pripadajočih zunanjih površin in površin za parkiranje ter
  • gospodarske javne infrastrukture.