Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Zaposleni

Seznam uradnih oseb

 

Organigram:

ORGANIGRAM.pngDirektorica občinske uprave

Področje dela: neposredno vodi občinsko upravo, izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji, skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavci v občinski upravi, skrbi za delovno disciplino, skrbi in je odgovorna za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku, zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.

Kabinet župana

Kabinet župana opravlja strokovna, organizacijska, koordinativna in administrativno-tehnična opravila za potrebe župana, podžupana in direktorice občinske uprave. Pripravlja novinarske konference in skrbi za komuniciranje z mediji in informiranje javnosti.

Kabinet organizira in skrbi za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine ter organizira in izvaja protokolarne zadeve

Področje dela: vodenje kabineta župana, stik z županom, organizacija sestankov in razgovorov pri županu, organizacija poslovnih in protokolarnih dogodkov, sprejemov, delovnih srečanj ter javnih prireditev, občinski praznik, žirije za vsa občinska priznanja (častni občan, plaketa Občine Črnomelj, diploma Občine Črnomelj, Župančičeva plaketa, Župančičeva diploma, športnik leta, športnica leta, športna ekipa leta, mladi perspektivni športnik, športni dosežek leta, ekološka pohvala Breza, ekološka graja Kopina), izvajanje strokovnih in administrativnih nalog kabineta župana

Področje dela: opravljanje nalog za občinski svet, lokalne volitve, evidenca prisotnosti, izvajanje strokovnih in administrativnih nalog kabineta župana

Področje dela: odnosi z javnostmi, odnosi z mediji, novinarske konference, delovanje mladih, izvajanje strokovnih in administrativnih nalog kabineta župana.

Projektna pisarna

Naloge projektne pisarne so:

  • spremljanje in sodelovanje pri oblikovanju vseh razvojnih dokumentov na ravni države, regije in občine,
  • spremljanje evropskih in slovenskih politik na področju črpanja EU sredstev,
  • spremljanje razpisov EU in SLO,
  • načrtovanje in pripravljanje projektov in vse potrebne dokumentacije za prijavo na razpise za črpanje EU sredstev,
  • iskanje projektnih partnerstev,
  • koordiniranje vseh projektov v občinski upravi (vodenje evidence vseh projektov po statusu izvajanja, spremljanje izvrševanja nalog na projektih ter sledenje finančnim in terminskim planom),
  • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
  • svetovanje in pomoč javnim zavodom na področju črpanja EU sredstev
  • izvajanje neposredne pomoči pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja občine,
  • neposredna strokovna pomoč direktorju občinske uprave.

Oddelek za splošne in pravne zadeve

Oddelek za splošne in pravne zadeve opravlja upravne in strokovne naloge na področjih: naloge glavne pisarne (sprejemna pisarna in arhiv), pravne zadeve, premoženjsko pravne zadeve, stanovanjske zadeve, poslovni prostori, zavarovanje in varovanje občinskega premoženja,  varstvo osebnih podatkov, dostop do informacij javnega značaja, integriteta in preprečevanje korupcije, naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov in opreme občinske uprave, kadrovske zadeve občinskega sveta, lokalne volitve, zaščita in reševanje, varstvo pred naravnimi nesrečami, varstvo pred požarom in druge splošne naloge.

Področje dela: vodenje oddelka, pravne zadeve, sodni postopki, kadrovske zadeve iz pristojnosti občinskega sveta, Komisija za mandatna vprašanja, volitev in imenovanja, Statutarno pravna komisija, lokalne volitve

Področje dela: sprejemna pisarna in arhiv - sprejem in oddaja pošiljk, evidentiranje dokumentov, plačila upravnih taks, varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva

Področje dela:  služnostne pravice, urejanje zemljiškoknjižnega in dejanskega stanja nepremičnin, oddaja  premoženja v upravljanje JZ in KS, agrarne skupnosti

Področje dela: varstvo osebnih podatkov, informacije javnega značaja, integriteta in preprečevanje korupcije, digitalizacija OU, urejanje prostorov OU in druge splošne naloge

Področje dela: pravne zadeve, sodni postopki, prodaje in menjave občinskega premoženja, stavbne pravice, gospodarjenje z gozdovi, urejanje zemljiškoknjižnega in dejanskega stanja nepremičnin

Področje dela: pridobivanje nepremičnin za potrebe občine, najemanje in oddaja zemljišč, prodaja in menjava  nepremičnega premoženja, urejanje zemljiškoknjižnega in dejanskega stanja nepremičnin

Področje dela: sprejemna pisarna in arhiv - sprejem in oddaja pošiljk, evidentiranje dokumentov, plačila upravnih taks, varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva

Področje dela: stanovanjske zadeve – oddaja in najem neprofitnih in kadrovskih stanovanj, oddaja in najem poslovnih prostorov, zavarovanje premoženja občine in javnih zavodov

Področje dela: Zaščita, reševanje in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, požarna varnost, ocenjevanje škode po naravnih nesrečah,  varovanje premoženja občine in OU in druge splošne naloge v stavbi OU.

Oddelek za okolje, prostor in gospodarstvo

Upravne in strokovne naloge na področjih: urejanje prostora, prostorski razvoj in načrtovanje, prostorski ukrepi, zbirke prostorskih podatkov, prostorski akti, posegi v prostor, opremljanje zemljišč za gradnjo, odmera komunalnega prispevka in odmera nadomestila za stavbna zemljišča, varovanje okolja, sanacijo posledic obremenitve okolja, sanacijo posledic naravnih nesreč, gospodarske javne službe (oskrba s pito vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, vzdrževanje občinskih cest, urejanje pokopališč, urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, urejanje javnih parkirišč, javna razsvetljava, preskrba s plinom), urejanje prometa in varnost v prometu, ohranjanje in varovanje stavbne (nepremične) kulturne dediščine, stanovanjsko gospodarstvo in poslovni prostori, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki se izvaja v okviru režijskega obrata znotraj oddelka. Upravne in strokovne naloge na področjih: pospeševanje gospodarskih dejavnosti, podjetništva in obrti, kmetijstvo, turizem, trgovina, razvoj podeželja in demografsko ogroženih območij, ohranjanje, varovanje in promocija naravnih vrednot in premične kulturne dediščine, skladen regionalni razvoj, sredstva strukturnih skladov EU, sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov EU, informatika občinskih organov in organov občine.

Naloge občinskega urbanista za Občino Črnomelj izvaja:
Tina Rupar Kobe, občinska urbanistka

Področje dela: vodenje oddelka za okolje, prostor in gospodarstvo; vodenje projekta sofinanciranega s strani države in EU

Področje dela: javni razpisi s področja kmetijstva in turizma, upravljanje z vodnimi viri, varovanje narave, 

Področje dela: lokacijske informacije, mnenja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, javni razpis Ureditve v mestnem jedru

Področje dela: lokacijske informacije, namenska raba zemljišč in predkupna pravica  - izdaja potrdil, NUSZ – evidenca nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Področje dela: agrarne operacije in nekategorizirane javne poti, oskrba zapuščenih živali, subvencija prevoza pitne vode, projekti s področja Programa razvoja podeželja

Področje dela: obnova in vzdrževanje občinskih cest, vodovodi, kanalizacije, ravnanje s komunalnimi odpadki, zapore cest

Področje dela: komunalni prispevek, geodetske odmere (urejanje meja v lasti občine), množično vrednotenje nepremičnin, sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije

Področje dela: javni razpis za področje gospodarstva, javni razpis za male komunalne čistilne naprave, turistična taksa, obratovalni časi gostinskih obratov, taborjenje v občini, tržnica, sofinanciranje podjetniške inovativnosti, prodaja blaga zunaj prodajaln, uporaba javnih površin, ureditev začasnih parkirišč v času poletne sezone, Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo,

Področje dela: občinsko prostorsko načrtovanje (OPN), občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), OPPN za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj

 

 

Področje dela: prometna in neprometna signalizacija – turistična in druga obvestilna signalizacija, ulično označevanje, vzdrževanje javne razsvetljave, urejanje zelenih površin, pokopališka dejavnost, parkirni režim, vzdrževanje mesta Črnomelj in spomenikov v okolici, čistilna akcija in čiščenje črnih odlagališč

Oddelek za družbene dejavnosti

Upravne in strokovne naloge na področjih: osnovna in glasbena šola, predšolska vzgoja, izobraževanje odraslih, šport, socialno varstvo, kultura in knjižničarstvo, zdravstvena in lekarniška dejavnost, starejši, mladi, romska vprašanja, NVO

Področje dela: vodenje oddelka, kadrovske zadeve, romska vprašanja, pokroviteljstvo, varnostni sosvet, denarne spodbude dijakom

Področje dela: osnovna in glasbena šola, predšolska vzgoja, izobraževanje odraslih, šport, kultura, LAS, sodelovanje z NVO, priprava in izvajanje projektov sofinanciranih s strani države ali EU, javni razpis za šport, javna naročila, javna dela, institucionalno varstvo, Odbor za družbene dejavnosti, pomoč družini na domu

Področje dela: priprava in izvajanje projektov sofinanciranih s strani države ali EU, osnovna in glasbena šola, predšolska vzgoja, kultura in knjižničarstvo, zdravstvena in lekarniška dejavnost, delovanje mladih, sodelovanje z NVO, javni razpis za kulturo, javna naročila

Področje dela: prostovoljstvo,  socialno varstvo, pomoč ob rojstvu, starejši, izvajanje javnih razpisov s področja oddelka, sodelovanje z NVO, pregled in potrjevanje računov/zahtevkov s področja oddelka,…

Oddelek za javne finance

Oddelek za javne finance pripravlja in razlaga občinski proračun, rebalanse, zaključni račun ter premoženjsko bilanco. Koordinira pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

Oddelek skrbi za finančno in blagajniško poslovanje ter skrbi za računovodstvo in knjigovodstvo. Izvaja postopke zadolževanja. Skrbi za redno poročanje o izvrševanju proračuna.

Sodeluje z nadzornim odborom občine.

Področje dela: proračunska poraba, spremljanje proračuna krajevnih skupnosti, vodenje poslovnih knjig, priprava letnih poročil, izvajanje drugih strokovnih in administrativnih nalog s področja financ

Področje dela: proračun, nadzorni odbor, vodenje poslovnih knjig, premoženjska bilanca, priprava letnih poročil, izvajanje drugih strokovnih in administrativnih nalog s področja financ

Področje dela: proračunska poraba, plače in drugi stroški dela, vodenje poslovnih knjig, priprava letnih poročil, priprava letnih obračunov dohodnine,  izvajanje drugih strokovnih in administrativnih nalog s področja financ