Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Občinski prostorski načrt Občine Črnomelj (SD OPN 3)

Status: veljaven

Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN) Občine Črnomelj je temeljni prostorski akt, ki velja za območje občine Črnomelj. Z občinskim prostorskim aktom so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovane prostorske ureditve lokalnega pomena ter določeni pogoji umeščanja lokalnih prostorskih ureditev v prostor. Ob tem so upoštevane usmeritve iz državnih prostorskih aktov, razvojne potrebe občine in varstvene zahteve.

Strateški del Občinskega prostorskega načrta ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov predstavlja temeljni okvir za koordinacijo razvojnih in varstvenih potreb občine ter je podlaga za usmerjanje pobud in interesov v smeri uresničevanja sprejetih ciljev. 

V izvedbenem delu OPN določa: 

  • območja namenske rabe prostora; 
  • prostorske izvedbene pogoje; 
  • območja, za katere se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.